Högpresterande och välmående team

Genom forskning och flertalet studier vet vi idag vilka faktorer som krävs för att skapa högpresterande team. I team där samarbete och kommunikation fungerar och tilliten till varandra är hög, både mår och presterar vi bättre. Men det är inte alla team som fungerar lika bra och effektivt som de skulle kunna göra.

Workshopen utgår ifrån en kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. Team Pro är ett verktyg med basen i forskning om after-action reviews och mål framtaget för att ge team rätt förutsättningar för att lyckas.

Kartläggningen mynnar sedan ut i en TPI-rapport (se exempelrapport till höger) som används som reflektionsunderlag i en workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder.

Upplägg

Workshopen, som är 3h, kan göras vid ett tillfälle men för bästa utfall och resultat är rekommendationen att workshopen görs vid 2-3 tillfällen med 2 månader emellan.