Situationsanpassad Coaching!

Coachning är ett kraftfullt utvecklingsverktyg för individer som vill förändra ett beteende. Grunden i coachning är att det är klienten själv som gör egna val snarare än att bli tillsagd vad hen ska göra. På så sätt skapas en stark lojalitet till att följa sina uppsatta mål och eftersom coachen finns som stöd under hela processen hjälper vi klienten att fördjupa sina nya insikter på djupet och skapa bestånde beteendeförändringar.

ID Entitys coacher har lång erfarenhet av såväl individuell coachning, personbedömning och eget ledarskap. Coachen ställer frågor för att få klienten att reflektera över sin bakgrund, sitt nuläge, sina drivkrafter och sin personlighet. Utifrån det identifierar vi tillsammans utvecklingsområden för klienten i hens strävan att nå de mål som vi tillsammans sätter upp i en handlingsplan, som klienten efter avslutad coachning jobbar vidare med på hemmaplan. För de klienter som har personalansvar kan verktygen i ID Entitys program för situationsanpassad coachning även användas i utvecklingen av de egna medarbetarna!

Övergripande innehåll

ID Entity arbetar med individuell coachning för att kunna möta varje klients personliga behov. Mötena äger rum i ID Entitys lokaler på Biblioteksgatan 11 under konfidentiella former vilket är viktigt för att skapa förutsättningar för en öppen dialog.

Våra program löper normalt över en period om sex månader där klienten träffar sin personliga coach ungefär en till två gånger i månaden. Vi reflekterar kring nuläge, motivationsfaktorer, utvecklingsbehov och hur fokus framåt ska se ut. Programmet vänder sig till såväl chefer som medarbetare.