Our Way

ID Entity by Jurek

Vi som arbetar som organisationsutvecklare, utbildare och coacher på ID Entity by Jurek har vår bakgrund inom ekonomi, HR och beteendevetenskap. Sammantaget har vi mångårig erfarenhet av konsultrollen och bred erfarenhet av att utbilda och utveckla team, chefsgrupper och ledningsgrupper i kunskapsintensiva branscher.

Oavsett vilken typ av utbildning eller tjänst ni behöver hjälp med är vi ofta två utbildare som leder processen. Detta för att skapa dynamik, flexibilitet och tillgodose olika deltagares behov! Vi använder oss av klassiska ledar- och beteendemodeller som ligger till grund för de praktiska verktyg våra deltagare lär sig och övar på, oavsett om utbildning sker på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Vi använder oss av neurovetenskaplig forskning där vi tränar våra deltagare att leda sig själva och styra sin verksamhet utifrån hjärnans principer. Oavsett om det gäller att förbättra ledningsgruppens arbete, höja servicenivån på hela företaget eller coacha enskilda medarbetare och chefer för att nå sina mål ligger vårt fokus på att hjälpa medarbetare att hitta inspiration och verktyg för att skapa bestående beteendeförändringar!

Vi utgår från ett processinriktat arbetssätt och ett upplevelsebaserat lärande. Under vår tid tillsammans kommer deltagarnas erfarenheter och kunskaper tas till vara och dokumenteras. Samtidigt som det sker kunskapsöverföring från vår sida arbetar vi främst med att få deltagarna att själva komma till nya insikter, ökad självkännedom och engagemang i egna prioriteringar, målsättningar och aktiviteter som leder till fortsatt utveckling!


Karolina Wahlström

Karolina Wahlström är Business Manager & Organisational Consultant för ID Entity by Jurek!